ORDONANTA DE URGENTA nr.115/14.12.2023

decembrie 20, 2023

ORDONANTA DE URGENTA nr.115/14.12.2023 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 1139 din 15.12.2023 aduce o serie de modificari fiscale cu aplicabilitate de la 01.01.2024.

Impozitul pe profit – noutati fiscale 2024

 • se introduc in randul cheltuielilor sociale cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor, precum: creşe, grădiniţe precum si  sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil;
 • se modifica limitele de deductibilitate ale unor cheltuieli la calculul impozitului pe profit, astfel: cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea locuinţelor de serviciu, deductibile în limita corespunzătoare suprafeţelor construite prevăzute de Legea locuinţei nr. 114/1996 fara a avea valoarea majorata cu 10% asa cum era pana la 31.12.2023 si se introduce o limita de 50% pentru cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu aflat în locuinţa proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop personal, corespunzătoare suprafeţelor puse la dispoziţia contribuabilului în baza contractelor încheiate între părţi, în acest scop .
 • se introduce in categoria cheltuielilor deductibile limitat: 50% din valoarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu social achiziționat de către contribuabil în clădiri de locuințe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidențiale definite potrivit prevederilor legale, care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice. În cazul în care sediul social, aflat în patrimoniul contribuabilului, este utilizat în scop personal de către acționari sau asociați, cheltuielile respective sunt considerate ca fiind efectuate în favoarea acestora, potrivit prevederilor alin. (4) lit. d), fiind nedeductibile la calculul rezultatului fiscal;
 • cheltuielile privind bursele private se elimina din randul cheltuielilor nedeductibile (erau incadrate la fel ca sponsorizarea si mecenatul). Dar, pentru determinarea rezultatului fiscal, contribuabilii care efectuează cheltuieli privind bursele private, potrivit Legii nr. 376/2004 privind bursele private, cu modificările ulterioare, însumează aceste cheltuieli în limita a 1.500 lei/fiecare bursă acordată, cu celelalte cheltuieli incluse la cheltuieli sociale , iar suma rezultată se deduce în limita prevăzută pentru cheltuieli sociale (5% din valoarea cheltuielilor cu personalul). Pentru burse nu se mai depune declaratia informativa anuala privind beneficiarii burselor.
 • se elimina din randul cheltuielilor nedeductibile cheltuielile privind funcționarea unităților de educație timpurie aflate în administrarea contribuabilului sau sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie aflate în unități care oferă servicii de educație timpurie, conform legislației în vigoare precum si totodata se elimina posibilitatea de a scadea din impozit cheltuielile cu educația timpurie.
 • costul caselor de marcat nu se mai poate scadea din impozitul pe profit si totodata se elimina din randul cheltuielilor nedeductibile.
 • se reduce termenul de redirectionare a unor bunuri, mijloace financiare, servicii catre UNICEF până la termenele de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit (anterior era de 6 luni pana la termenul de depunere a declaratiei anuale de impozit).
 • se reduce limita de deductibilitate a ajustarilor pentru deprecierea creantelor reprezentând sume datorate de clienţii interni şi externi pentru produse, semifabricate, materiale, mărfuri vândute, lucrări executate şi servicii prestate de la 50% la 30%, daca sunt indeplinite aceleasi conditii ca in anul 2023: sunt neîncasate într-o perioadă ce depășește 270 de zile de la data scadenței, nu sunt garantate de altă persoană si sunt datorate de o persoană care nu este persoană afiliată contribuabilului. Se aplică pentru creanţele înregistrate începând cu 1 ianuarie 2024.
 • in ce priveste amortizarea fiscala pentru locuintele de serviciu se introduce o prevedere noua, ca pentru un sediu social care nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice, situat în clădiri de locuinţe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidenţiale definite potrivit prevederilor legale, înregistrate în patrimoniul contribuabilului, amortizarea este deductibilă la nivelul de 50%. În cazul utilizării sediilor sociale, aflate în patrimoniul contribuabilului, în scop personal de către acţionari sau asociaţi, amortizarea fiscală aferentă sediului social nu se deduce la calculul rezultatului fiscal.
 • se modifica complet prevederile referitoare la pierderile fiscale -acestea se vor putea recupera doar in procent de 70% si scade termenul de recuperare de la 7 ani la 5 ani.
 • in ce priveste deductibilitatea dobanzilor, a ramas prevederea ca un contribuabil are dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală, costurile excedentare ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro dar se introduce o completare ca costurile excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacţii/operaţiuni care nu finanţează achiziţia/producţia imobilizărilor în curs de execuţie/activelor stabilite potrivit art. 181 alin. (3) şi (12), respectiv art. 183 alin. (2) şi (9), şi care sunt efectuate cu persoane afiliatese deduc, într-o perioadă fiscală, până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro. Costurile totale excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacţii/operaţiuni efectuate atât cu persoanele afiliate respective, cât şi cu persoanele neafiliate, care pot fi deduse într-o perioadă fiscală, nu pot depăşi plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro.
 • tot in privinta dobanzilor se introduc prevederi tehnice referitoare la alocarea tranzactiilor intre persoane afiliate/neafiliate
 • redirectionarea sumelor pentru sponsorizari se va putea face numai pana la data depunerii declaratiei privind impozit pe profit si nu in termen de 6 luni de la aceasta data, asa cum se intampla in prezent.

Impozitul pe venitul microintreprinderilor

 • se modifica una din conditiile de incadrare ca microintreprindere – o detinere de peste 25% poate avea loc intr-o singura microintreprindere, nu in 3 ca pana acum : asociații/acționarii persoanei juridice române care dețin, în mod direct sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, atât la persoana juridică română analizată, cât și la alte persoane juridice române care îndeplinesc condițiile pentru sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, trebuie să stabilească, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor, o singură persoană juridică română care aplică impozitul pe microintreprinderi. Persoanele juridice române care nu au fost stabilite de către asociați/acționari, până la termenul de 31 martie, trec la impozit pe profit.
 • ca element de noutate se au in vedere detinerile directe dar si detinerile indirecte
 • se introduce prevederea ca in aplicarea plafonului de 500.000 euro, limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul si veniturile intreprinderilor legate.
 • se mai introduce o conditie pentru a fi microintreprindere: sa se depuna în termen situațiile financiare anuale, dacă societatea are această obligație potrivit legii. Pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii în anul fiscal 2024, se consideră îndeplinită dacă situațiile financiare anuale sunt depuse până la data de 31 martie 2024 inclusiv.
 • se elimina conditiile speciale pentru firmele din HORECA- acestea puteau sa aplica regimul micro chiar daca depaseau plafonul de 500.000 euro si/sau nu indeplineau conditiile privind salariatii
 • nu va aputea aplica regimul micro persoana juridică română care desfăşoară activităţi în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, precum şi persoana juridică română care desfăşoară activităţi de intermediere/distribuţie în aceste domenii, cu excepţia intermediarilor secundari de asigurări şi/sau reasigurări, definiţi potrivit legii, care au realizat venituri din activitatea de distribuţie de asigurări/reasigurări în proporţie de până la 15% inclusiv din veniturile totale. (exceptia privind intermedarii secundari este nou introdusa)
 • microîntreprinderea care se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului, potrivit prevederilor legale, continuă să fie plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor pentru întreaga perioadă în care înregistrează această situație de inactivitate.
 • microîntreprinderile care au desfășurat, până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a., 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor vor putea opta sa aplice regimul micro daca indeplineasc conditiile si daca nu au mai fost micro începând cu anul fiscal 2024.
 • în cazul în care, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere nu mai îndeplinește condiția privind salariatul și/sau nu a depus în termen situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar precedent anului fiscal respectiv, dacă avea această obligație potrivit legii, microîntreprinderea datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită oricare dintre aceste condiții.
 • sponsorizarile nu se vor mai putea scadea din impozit, asadar se abroga si obligatia depunerii declaratiei informative
 • ultimul an fiscal în care sumele reprezentând sponsorizări/burse și sumele reprezentând achiziția de aparate de marcat electronice fiscale, rămase de reportat, potrivit legii, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este anul fiscal 2023.

Impozit pe venit

 • se introduce o clarificare in sectoarele: IT, constructii, agricultura si industria alimentara, în situaţia în care, în cursul aceleiaşi luni, persoana fizică realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor pentru o fracţie din lună, la funcţia de bază, la unul sau, după caz, la mai mulţi angajatori succesiv, pentru aplicarea scutirii, fiecare angajator stabileşte partea din plafonul de 10.000 lei lunar corespunzătoare acestei perioade şi acordă scutirea pentru venitul brut lunar realizat, în limita fracţiei din plafon astfel stabilită.

PFA sistem real

 • la PFA in sistem real, cheltuielile de sponsorizare, mecenat sunt eliminate din categoria cheltuielilor partial deductibile. Raman in aceasta categorie doar cheltuielile cu bursele private, in aceeasi limita de 5% calculata la o baza determinata ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile pentru acordarea de burse private și cheltuielile de protocol.
 • vor fi partial deductibile contravaloarea abonamentelor, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 100 euro anual pentru fiecare persoană, oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care acţionează în nume propriu în cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, ori în calitate de intermediari pentru serviciile medicale, în cazul în care abonamentele respective includ şi servicii medicale;
 • se elimina din categoria cheltuielilor nedeductibile cheltuielile cu costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale puse în funcțiune în anul respectiv, potrivit legii.
 • se introduc in categoria cheltuielilor nedeductibile: cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat, efectuate potrivit legii dar si cheltuielile înregistrate în evidenţa contabilă, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de corupţie, potrivit legii.

Veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, drepturi de proprietate intelectuala

 • se elimina posibilitatea de a dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozit, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Venituri din salarii

 • Se clarifica modul de calcul al plafonului (lunar) pentru indemnizatiile de delegare: plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează distinct pentru fiecare lună în parte, prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile corespunzător fiecărei luni din perioada de delegare/ detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.
 • se completeaza lista beneficiilor care intra la limita de deductibilitate de 33% din salariul de baza cu urmatoarele: sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, potrivit legii, în limita stabilită de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil, diferenţa favorabilă dintre dobânda preferenţială stabilită prin negociere şi dobânda practicată pe piaţă, pentru credite şi depozite. In cazul abonamentelor la sport se reduce de la 400 la 100 euro/an limita si se reformuleaza: contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita echivalentului în lei a 100 euro anual pentru fiecare persoană, oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, care acţionează în nume propriu în cazul abonamentelor care includ dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, ori în calitate de intermediari pentru serviciile medicale, în cazul în care abonamentele respective includ şi servicii medicale;
 • din lista beneficiilor care se includeau in plafonul de 33% se elimina indemnizatia de telemunca de 400 lei
 • se elimina prevederea ca diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite reprezinta venit neimpozabil
 • se elimina din lista veniturilor neimpozabile umele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților;

Venituri din chirii

 • se introduce o cota forfetara de cheltuieli de 20%
 • se introduc reguli privind stabilirea impozitului pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă – persoana juridica platitoare va retine impozitul datorat de proprietar si il va vira la stat.

Reguli speciale privind nivelul accizelor în anul 2024

În anul 2024, nivelul accizelor pentru produsele de la nr. crt. 10-12 din anexa nr. 1 la titlul VIII – Accize și alte taxe speciale, prevăzut în coloana nr. 3 din anexă, se actualizează cu creșterea prețurilor de consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a anului 2023, față de perioada octombrie 2014 – septembrie 2015, după cum urmează:

a) începând cu data de 1 ianuarie 2024, cu 50% din creșterea prețurilor de consum;

b) începând cu data de 1 iulie 2024, cu 50% din creșterea prețurilor de consum.

Adresa
Calea Chișinăului, nr. 45
Etaj 1, Camera 1-5
Ne găsiți și online
Pe următoarele platforme de social media
KONTTOAdresa
Calea Chișinăului, nr. 45
Etaj 1, Camera 1-5
ContactTelefoane
Prezentă OnlineNe găsiți și online
Pe următoarele platforme de social media

© 2024 • KONTTO – Servicii Financiar – Contabile Iași
Toate drepturile rezervate

© 2024 • KONTTO – Servicii Financiar – Contabile Iași. Toate drepturile rezervate.